Dorpsambitie Aadorp

Naar aanleiding van gesprekken met Aadorpers zijn er 6 overkoepelende thema’s geformuleerd. Klik op de thema’s voor meer informatie. Of download hier het volledige dorpsambitieplan.

Wonen

01. Starters- en doorstromingswoningen

Wanneer ouderen de mogelijkheid hebben naar een seniorenwoning te kunnen verhuizen, ontstaat er doorstroming op de woningmarkt. In Aadorp zijn er echter (te) weinig levensloopbestendige woningen. Hierdoor is er weinig mogelijk voor senioren die hier oud willen worden en voor jongeren die in het dorp willen blijven wonen. We hebben daarom vooral behoefte aan woningen voor senioren en aan starterswoningen. Maar we willen beslist geen hoogbouw in de woonkernen. Langs het kanaal zou een niet al te hoge bouwvariant wel prima passen.

02. Voorrangsregeling huur jongeren

Voor jongeren die in Aadorp willen blijven, is het ook belangrijk dat zij in Aadorp kunnen huren. Daarvoor zou een voorrangsregeling bij de woningbouwvereniging van grote meerwaarde zijn, vooral vanwege de sociale binding met het dorp. Dat is wezenlijk, ook vanuit het oogpunt van (mantel)zorg. Wanneer jongeren gedwongen worden buiten het dorp te gaan huren terwijl anderen van buiten naar Aadorp komen, ontstaat er noodgedwongen afstand tot (groot)ouders die wel in Aadorp wonen. Dat willen we doorbreken.

03. Geen hoogbouw, behalve langs het kanaal

In Aadorp beschermen we graag het dorpse karakter en daar hoort geen hoogbouw bij. Met de nieuwbouw bij de entree van Aadorp aan de Peppellaan op de hoek met de Wilgenstraat staan inmiddels vijf starterswoningen en drie appartementen in hoogbouw. Drie hoog is wel het maximale voor herontwikkeling Kanaalfront. De belangrijkste reden is psychosociaal. In een hoog gebouw leef je meer geïsoleerd van je buren. In Aadorp willen we graag het karakter van ken je buren bewaren.

04. Regie op ruimtelijke plannen (CPO)

Het plan: we richten een ‘CPO Aadorp’ op met betrokken inwoners met verstand van bouwen en wonen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling, waarbij inwoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen bouwproject.

Dit CPO vormt in eerste instantie een van de werkgroepen. Deze analyseert waar zich kansen voordoen, is gesprekspartner voor de gemeente en woningbouwvereniging, maar ook voor ontwikkelaars die iets in Aadorp willen. Wanneer iemand iets met zijn grond wil, willen we zelf, als dorp, bekijken wat het beste past bij ons Aadorp en daar de juiste mensen bij zoeken om het te ontwikkelen.  

Voorzieningen

01. Kanaalfront -> bruisend Aahoes

Het kanaalfront is dringend aan een upgrade toe. Het verouderd ‘t Aahoes met een gymzaal die kwalitatief niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet, een leegstaande supermarkt, de sluiting van de kerk.

Als we niets doen, slaat de verpaupering verder toe en hebben we geen ‘dorpshart’, ‘ontmoetingsplek’ of ‘kern’ meer. Nieuwe bestemmingen zijn kansrijk, zoals het ZENtrum die zich in de voormalige bieb heeft gevestigd. Met de op handen zijnde verkoop van de Aakerk en het zelf in bezit hebben van de gronden en opstallen van ‘t Aahoes, kunnen we creatief nadenken over mogelijkheden. Helemaal wanneer de gemeente Almelo daar ook enthousiast over is en gronden die zij heeft, bijvoorbeeld het oude SOWECO gebouw grenzend aan ’t Aahoes, ten gunste van het dorp wil bestemmen/ontwikkelen.

We werken dan ook aan uitwerking van het kanaalfront: smoel voor Aadorp! En daarbij pakken we ook meteen groots uit: de verouderde gymzaal zien we graag bij de voetbalvereniging, zodat sportfuncties elkaar versterken.

Het team dat dit oppakt bestaat uit: Cor Niens, Cornelie de Ruiter, Matthijn Dekkers, Arjan Gerrits en Bram Reinders.

Wij zoeken nog versterking van ons team. Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact op met Bram Reinders: 06 2958 7942.

02. Kleine winkel met streekproducten

Nu we werken aan een nieuw dorpshart, kunnen we met een aantal inwoners die lokale producten verkopen onderzoeken of een Shop in Shop formule kansrijk is. Gezamenlijk bieden we dan een aanbod van lokale vers producten tot geschenken of kleding. Daarvoor is een Shop in Shop showroom in het nieuwe Kanaalfront een mogelijke oplossing. Denk mee en neem contact met ons op.

03. Speel- en beweegbos

Met een speel- en beweegbos vergroenen we Aadorp en vergroten we de mogelijkheden voor jong en oud om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten. De kinderen hebben tijdens de tekensessie onder meer genoemd dat ze willen klimmen (klimbos), springen (trampoline), voetballen (met natuurlijke doelpalen) en vooral willen doen en beleven. Door elementen uit de visie omtrent Tiny Forests toe te voegen, zoals de aanplant van bomen, werken we aan CO2-reductie. En met de aanleg van een wadi, dragen we bij aan een klimaatadaptieve oplossing voor wateroverlast in de buurt. Dit raakt ook weer aan het thema duurzaamheid.

Verkeer en bereikbaarheid

01. 30 km zone's

In een aantal straten en buurten in Aadorp wordt regelmatig te hard gereden. We zijn een rustig dorp met veel spelende kinderen en bij een groen en duurzaam Aadorp past wat ons betreft grotendeels een 30-km zone. Dat levert niet alleen minder fijnstofuitstoot en minder geluid op, maar het verhoogt ook de veiligheid, voor met name onze kinderen. Om daar aandacht voor te vragen doen inwoners uit een aantal straten mee aan het charmeoffensief/ de bewustwordingscampagne van Veilig Verkeer Nederland door stickers met 30KM op hun groene container te plakken. Ook willen we er aandacht voor vragen, bijvoorbeeld via de school, dat kinderen per fiets of wandelend naar school worden gebracht in plaats van met de auto.

02. Verkeersveiligheid nieuwe gymzaal

Verkeersveiligheid wordt een extra belangrijk thema wanneer we de sportzaal vanuit ‘t Aahoes richting de voetbalvelden gaan verplaatsen (zie Thema Zorg en Welzijn). Op de rotonde vanaf de Peppellaan naar de Heuveltjeslaan zouden fietsers voorrang moeten krijgen. Ook is het gewenst om van de weg van de rotonde naar de kruising Plesmanweg/Aadijk een 50KM weg te maken. Ook op de parallelweg naar de voetbal, de Heuveltjeslaan, mag de snelheid verlaagd worden.

03. Trottoirs

De kwaliteit van veel voetpaden is slecht. Dat is met name voor mensen met een rollator of in een rolstoel lastig, terwijl naar buiten gaan zo belangrijk is! Vanaf het eind van de bebouwing aan de Peppellaan en de rotonde wordt zelfs een trottoir gemist. We willen gewoon overal goed bereikbaar zijn, ook te voet. Dat betekent ook iets vanuit onszelf: haagjes e.d. goed bijhouden zodat trottoirs niet overwoekerd worden of stukje bij beetje bij de voortuin gaan horen.

Zorg en welzijn

01. Prikpost en AED's

In Aadorp begrijpen we dat niet alle zorg in een dorp aanwezig kan zijn. Door de coronapandemie is steeds beter op ons netvlies gekomen hoe belangrijk gezondheid is. Nadrukkelijke wensen uit het dorp zijn dan ook dat de prikpost terug komt in Aadorp en dat de AED’s structureel gefinancierd en onderhouden worden.

03. Netwerk Noaberschap

In het verleden is al eens een initiatief ‘Noaberschap’ opgezet, waarbij er per straat een aanspreekpunt is voor inwoners die hulp nodig hebben. Het is echter niet (meer) dekkend en vraagt om een boost. In dit initiatief ligt immers een prachtige kans om naar elkaar om te kijken en elkaar wederzijds hulp te bieden.

04. Verplaatsing gymzaal

Bewegingsonderwijs voor de basisschool is belangrijk. Strengere eisen vragen ook meer van de inrichting van sportlocaties. De huidige gymzaal bij ‘t Aahoes is verouderd en dringend aan vervanging toe. In de plannen voor het nieuwe ‘Kanaalfront’ hebben we de gymzaal op deze plek weggelaten en bedacht bij de sportvelden, bij de voetbalvereniging. Hierbij is ook een veilige oversteek tussen Wilgenstraat en de Heuveltjeslaan meegenomen, om de huidige verkeersveiligheid naar het voetbalveld te verbeteren en ook voor de toekomst de situatie veiliger te maken wanneer de school de gymzaal in gebruik gaat nemen.

Duurzaamheid

01. Energie van en voor Aadorp

Duurzaam Aadorp is een energie-coöperatie van vrijwilligers uit Aadorp. Samen met tientallen andere vergelijkbare coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie.

Aangesloten bij Almelo
Door onze krachten te bundelen kunnen we 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio’s. Dit doet Aadorp door zich bij energieprojecten aan te sluiten van energiecoöperatie Almelo Energie | om. Zo kun je bijvoorbeeld lokale energie afnemen, een gratis adviesgesprek inplannen met een energiecoach, en investeren in lokale, duurzame energie.

Eigen projecten
Ook zetten wij ons in voor Aadorp. Zo zijn wij bezig met projecten om Aadorp te verduurzamen en te vergroenen. Zo helpen we Aadorp en alle bewoners vooruit!

02. Vergroenen / ecologische bermen

We willen in kaart gaan brengen welke mogelijkheden er zijn om Aadorp te vergroenen en bijvoorbeeld de bermen ecologisch te onderhouden.

03. Repaircafé

In het kader van het thema Duurzaamheid willen we een Repaircafé gaan opstarten vanuit ’t Aahoes.

Toerisme en ondernemen

01. Camperplaatsen bij de sluis

Er zijn al plannen voor groene camperplaatsen aan het water, bij de sluis. De initiatiefnemers vertelden daar al eens over:

“Het is onze wens om op de locatie aan de Sluisweg camperplaatsen te realiseren, gecombineerd met een Rustpunt voor fietsers en wandelaars. Eventueel wordt dit in de toekomst gecombineerd met trekkershutten voor fietsers en wandelaars. Ook zijn er contacten gelegd om een taxibootje van Aadorp naar het centrum van Almelo te laten varen. Wij zien onder andere goede mogelijkheden voor ‘t Aahoes om op deze ontwikkeling in te spelen.”

02. Kanaalfront als kloppend dorpshart

Wanneer Aadorp interessanter wordt voor (enkele) mensen op (door)reis, vraagt dit natuurlijk ook iets van ons ‘dorpshart’. 

03. Bewegwijzerde wandelroutes

Ook willen we de wandelroutes die al door een paar enthousiaste inwoners uitgedacht zijn voorzien van goede bewegwijzering door middel van bordjes met pijlen en kijken of we deze kunnen verbinden aan het Twentse wandelnetwerk.

Vanuit de gemeente Almelo is op basis van het dorpsambitieplan een dorpsopgave Aadorp 2023 geformuleerd. Deze kunt u inzien door hier te klikken.